FORUM DOLNOŚLĄSKICH REGIONALISTÓWNOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » WIZJA REGIONU » PROJEKT USTAWY O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZKIM

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

PROJEKT USTAWY O SAMORZĄDZIE WOJEWóDZKIM

organy, kompetencje itp.
  
kristian113454
11.03.2010 18:23:03
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #489403
Od: 2010-3-10
USTAWA o samorządzie województwa
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1
1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa, należy
przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Art. 2.
1. Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy.
2. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
Art. 3.
Administracja samorządowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem.
Art. 4.
1. Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.
2. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.
Art. 5.
1. Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu województwa.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa statut województwa.
Art. 6.
1. Samorząd województwa:
1) wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
2) dysponuje mieniem wojewódzkim,
3) prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
2. Województwo ma osobowość prawną.
3. Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej.

Artykuł 7 Statuty wojewódzkie
1. Każde województwo nadaje sobie demokratyczny statut województwa.
2. Statut województwa oraz zmiany w nim dokonywane uchwala sejmik województwa większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych.
3. Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4. Statuty województw wymagają gwarancji Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita gwarantuje je, jeżeli nie są one sprzeczne z ustawami i Konstytucją Rzeczpospolitej.
Artykuł 8 Umowy między województwami
1. Województwa mogą między sobą zawierać umowy, jak też i tworzyć wspólne organizacje i instytucje. Mogą one zwłaszcza wspólnie realizować zadania w interesie regionalnym.
2. Rzeczpospolita może w ramach swoich kompetencji brać w nich udział.
3. Umowy między województwami nie mogą pozostawać w sprzeczności z prawem i interesami Rzeczpospolitej, jak i prawami innych województw. Należy je przedstawić Radzie Ministrów do wiadomości.
Art. 9. Stosunki województw z zagranicą
1. Województwo może w sprawach należących do ich samodzielnego zakresu działania zawierać umowy z zagranicą.
2. Wojewoda zawiadamia Radę Ministrów o podjęciu rokowań w sprawie takiej umowy. Przed jego zawarciem wojewoda winien uzyskać zgodę Rady Ministrów. Zgodę uważa się za udzieloną, jeżeli Rada Ministrów w ciągu 56 dni, od dnia, kiedy wpłynęła prośba o zgodę, nie zawiadomi wojewody o odmowie. Upoważnienie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy wydaje Prezydent Rzeczpospolitej na wniosek zarządu województwa i za kontrasygnatą wojewody.
3. Na żądanie Rady Ministrów województwo wypowiada umowy, o których mowa w ust. 1. Jeżeli województwo we właściwym czasie tego obowiązku nie wypełni, prawo wypowiedzenia umowy przechodzi na Rzeczpospolitą.
4. Województwa podejmują odpowiednie środki potrzebne do wykonania umowy w zakresie samodzielnego działania województw. Jeśli województwo we właściwym czasie nie wypełni tego obowiązku, kompetencje do podjęcia tych środków, w szczególności do wydania potrzebnych ustaw, przechodzi na Rzeczpospolitą. Środek, podjęty przez Rzeczpospolitą, na podstawie tego postanowienia, w szczególności wydane w tym trybie ustawa lub rozporządzenie traci moc, gdy województwo podejmie potrzebne środki.
5. W sprawach wykonywania umów międzynarodowych Rzeczpospolitej przysługuje prawo nadzoru także w sprawach, które należą do zakresu samodzielnego działania województw.
6. Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
7. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 10
Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego
udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Art. 11
Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.
Art. 12
1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami województwa.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.
Rozdział 2
Województwo
Artykuł 13 Istnienie i terytoria województw
1. Rzeczpospolita chroni istnienie i terytoria województw.
2. Zmiany w liczbie i pozycji województw wymagają zgody zainteresowanej ludności, zainteresowanych województw oraz narodu i województw.
3. Zmiany terytorium między województwami wymagają zgody zainteresowanej ludności, jak i zatwierdzenia ich przez Sejm i Senat w formie uchwały konstytucyjnej.
4. Województwa mogą między sobą na podstawie umowy dokonywać regulacji granic.
Art. 14.
1) Stolicą Województwa Dolnośląskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Wrocław.
2) Barwami Województwa Dolnośląskiego są kolory biały i złoty. Flaga składa się z dwóch pasów o równej długości, z których górny jest biały a dolny złoty.
3) Godło Województwa Dolnośląskiego przedstawia jednogłowego i czarnego orła ze zwieńczoną krzyżem białą przepaską sierpową, biegnącą przez skrzydła i pierś. Orzeł znajduje się w złotym polu.
Art. 15
1) Stolicą Województwa Górnośląskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Opole.
2) Barwami Województwa Górnośląskiego są kolory złoty i niebieski. Flaga składa się z dwóch pasów o równej długości, z których górny jest złoty, a dolny niebieski.
3) Godło Województwa Górnośląskiego przedstawia jednogłowego i złotego orła, który znajduje się w niebieskim polu.
Art. 16
1) Stolicą Województwa Kujawsko - Pomorskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Inowrocław.
2) Barwami Województwa Kujawsko - Pomorskiego są kolory czarny i czerwony. Flaga składa się z dwóch pasów o równej długości, z których górny jest czarny, a dolny czerwony.
3) Godło Województwa Kujawsko - Pomorskiego przedstawia połulwa czarnego i połuorła czerwonego, których głowy łączy złota korona. Połulew i połuorzeł znajdują się w złotym polu.
Art. 17
1) Stolicą Województwa Lubelskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Lublin.
2) Barwami Województwa Lubelskiego są kolory biały, złoty i czerwony. Flaga składa się z trzech pasów, z których górny i dolny są szersze od pasa środkowego. Górny pas jest biały, środkowy złoty, a dolny czerwony. W środku flagi widnieje herb Województwa Lubelskiego.
3) Godło Województwa Lubelskiego przedstawia srebrnego jelenia, który ma na szyi złotą koronę. Barwą pola herbu na którym znajdują się jeleń jest czerwona.
Art. 18
3) Stolicą Województwa Łęczycko- Sieradzkiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Łódź.
2) Barwami Województwa Łęczycko- Sieradzkiego są kolory biały, czerwony i złoty. Flaga składa się z trzech pasów o równej długości, z których górny jest biały, środkowy czerwony, a dolny złoty.
3) Godło Województwa Łęczycko- Sieradzkiego przedstawia herby: ziemi łęczyckiej, ziemi sieradzkiej i ziemi wieluńskiej. Herb ziemi łęczyckiej to połulew czerwony w polu srebrnym i połuorzeł srebrny w polu czerwonym. Herb ziemi sieradzkiej to połulew srebrny w polu czerwonym i połuorzeł czarny w polu złotym, których łączy złota korona. Herb ziemi wieluńskiej to Baranek Boży na czerwonym polu.
Art. 19
1) Stolicą Województwa Małopolskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Kraków.
2) Barwami Województwa Małopolskiego są kolory biały, złoty i czerwony. Flaga składa się z trzech pasów, z których górny i dolny są szersze od pasa środkowego. Górny pas jest biały, środkowy złoty, a dolny czerwony.
3) Godło Województwa Małopolskiego przedstawia białego orła w złotej koronie z złotą przepaską sierpową biegnącą przez skrzydła. Orzeł znajduje się na czerwonym polu.
Art. 20
1) Stolicą Województwa Mazowieckiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Płock.
2) Barwami Województwa Mazowieckiego są kolory biały, złoty i czerwony. Flaga składa się z trzech pasów o równej długości, z których górny jest biały, środkowy złoty, a dolny czerwony.
3) Godło Województwa Mazowieckiego przedstawia białego orła z złotą przepaską sierpową biegnącą przez skrzydła. Orzeł znajduje się na czerwonym polu.
Art. 21
1) Stolicą Województwa Podlaskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Białystok.
2) Barwami Województwa Podlaskiego są kolory biały, złoty, niebieski i czerwony. Flaga składa się z trzech pasów o równej długości, z których górny jest biały, środkowy niebieski, a dolny czerwony.
3) Godło Województwa Podlaskiego przedstawia na dzielonej w słup tarczy o obu polach czerwonych: polskiego orła białego w koronie i Pogoń litewską.
Art. 22
1) Stolicą Województwa Podkarpackiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Rzeszów.
2) Barwami Województwa Podkarpackiego są kolory niebieski, złoty, i czerwony. Flaga składa się z trzech równych pasów. Górny pas jest niebieski, środkowy złoty, a dolny czerwony.
3) Godło Województwa Podkarpackiego przedstawia na dzielonej w słup tarczy: herb Małopolski i herb ziemi przemysko – sanockiej. W prawym polu czerwonym biały orzeł w złotej koronie z złotą przepaską sierpową biegnącą przez skrzydła, w lewym błękitnym polu złoty dwugłowy orzeł.
Art. 23
1) Stolicą Województwa Kaszubsko - Pomorskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Gdańsk.
2) Barwami Województwa Kaszubsko - Pomorskiego są kolory czarny, biały i złoty. Flaga składa się z trzech pasów, z tym że górny i dolny są szersze od środkowego. Górny pas jest czarny, środkowy biały, a dolny złoty.
3) Godło Województwa Kaszubsko - Pomorskiego przedstawia na dzielonej w słup tarczy: herb księstwa kaszubskiego i herb Prus Królewskich. Herb Kaszub to czarny gryf na złotym polu, natomiast herb Prus Królewskich to w polu srebrnym czarny orzeł ze złotą koroną na szyi i ręką zbrojną wyrastającą z prawego skrzydła.
Art. 24
1) Stolicą Województwa Staropolskiego i siedzibą jego najwyższych władz są Kielce.
2) Barwami Województwa Staropolskiego są kolory niebieski, srebrny i czerwony. Składa się z czterech pól o jednakowej szerokości, równej 1/3 wysokości flagi. Jeden z pasów, barwy złotej, umieszczono pionowo od strony drzewca flagi. Pozostałe trzy pasy umieszczone są poziomo, mają barwy (od góry) niebieską, srebrną i czerwoną..
3) Godło Województwa Staropolskiego przedstawia na dzielonej w słup tarczy: w polu pierwszym naprzemiennie ułożone po trzy pasy białe i czerwone, zaczynając od góry czerwonym oraz w polu drugim dziewięć złotych gwiazd sześcioramiennych ułożonych w prostokącie.
Art. 25
1) Stolicą Województwa Zachodniopomorskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Szczecin.
2) Barwami Województwa Zachodniopomorskiego są kolory niebieski i biały. Flaga składa się z dwóch pasów o równej długości, z których górny jest niebieski, a dolny biały.
3) Godło Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia czerwonego gryfa na srebrnej tarczy.
Art. 26
1) Stolicą Województwa Warmińsko-Mazurskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Olsztyn.
2) Barwami Województwa Warmińsko-Mazurskiego są kolory złoty, czerwony i czarny. Flaga składa się z trzech pasów o równej długości, z których górny jest złoty, środkowy czerwony, a dolny czarny.
3) Godło Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawia na dzielonej w słup tarczy o obu polach czerwonych: herb biskupstwa warmińskiego oraz herb Prus Książęcych (Mazur). Herb Warmii to w polu czerwonym Baranek Boży krwawiący do złotego kielicha, natomiast herb Mazur to czarny orzeł, który na szyi ma złotą koronę, na skrzydłach złotą przepaskę sierpową, a na piersi duży srebrny inicjał - S.
Art. 27
1) Stolicą Województwa Wielkopolskiego i siedzibą jego najwyższych władz jest Poznań.
2) Barwami Województwa Wielkopolskiego są kolory czerwony, biały i czarny. Flaga składa się z trzech pasów o równej długości, z których górny jest czerwony, środkowy biały, a dolny czarny.
3) Godło Województwa Wielkopolskiego przedstawia ukoronowaną czarną głowę bawołu ze złotym kolcem z nozdrzach, w polu szachowanym srebrno- czerwonym.
Rozdział 3
Zakres działalności
Art. 28
1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
2) pobudzanie aktywności gospodarczej,
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
1a. W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą strategią rozwoju kraju.
1b. Strategia rozwoju województwa zawiera:
1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa,
3) określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa,
4) listę projektów infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów strategicznych rozwoju województwa,
5) prognozę wysokości środków publicznych służących realizacji projektów, o której mowa w pkt 4.
2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie
postępu technologicznego oraz innowacji,
7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez regionalne programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658), oraz przez inne instrumenty prawne i finansowe.
4. Samorząd województwa może występować o dofinansowanie realizacji regionalnego programu operacyjnego środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnej ustawie.
5. Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy.
Art. 29
1. Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
2) administracją rządową,
3) innymi województwami,
4) organizacjami pozarządowymi,
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
2. Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd województwa może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.
Art. 30
1. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności:
1) zadania organów samorządu województwa przy określaniu strategii rozwoju województwa,
2) tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 29.
2. Uchwała sejmiku województwa dotycząca spraw wymienionych w ust. 1 podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 31
1. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek.
2. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.
3. Zasady tworzenia przez województwo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz przystępowania do nich określa ustawa.
Art. 32.
1. Dla ustawodawstwa samorządu wojewódzkiego zastrzeżone są:
1) ustrój wojewódzkich władz administracyjnych, samorząd powiatowy i gminny, podział administracyjny województwa,
2) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
3) promocji i ochrony zdrowia,
4) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
5) sprawy wyznaniowe z wyłączeniem spraw polityki zagranicznej (konkordat),
6) pomocy społecznej i socjalna,
7) polityki prorodzinnej,
8) modernizacji terenów wiejskich,
9) zagospodarowania przestrzennego,
10) ochrony środowiska,
11) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych
12) ustawodawstwo wodne z budownictwem wodnym z wyłączeniem ustawodawstwa o sztucznych drogach wodnych oraz regulacji rzek spławnych i granicznych,
13) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
14) kultury fizycznej i turystyki,
15) ochrony praw konsumentów,
16) leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo, hodowla bydła, tępienie szkodników leśnych i rolnych,
17) organizacja sił policyjnych, bezpieczeństwo publiczne,
18) policja budowlana, straż pożarna, policja drogowa, utrzymanie dróg lądowych,
19) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
20) sprawy sanitarne z wyłączeniem przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych i chorób zwierzęcych,
21) melioracje rolne,
22) koleje drugo- i trzeciorzędne.
2. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie obronności.
3. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.
4. Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
Rozdział 4
Władze samorządu województwa
Art. 33
Organami samorządu województwa są:
1) sejmik województwa,
2) zarząd województwa.
Art. 34
1. Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku województwa i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji sejmiku województwa.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut województwa.
Sejmik
Art. 35
1. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
2. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lub 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku województwa określa statut województwa.
Art. 36
Zasady i tryb odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji określa statut województwa.
Art. 37
Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
2) uchwalanie strategii rozwoju województwa,
3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
4) podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
5) podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
6) uchwalanie budżetu województwa,
7) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu
województwa,
9) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
10) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
11) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
12) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
13) uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”,
14) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach
regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
15) wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia wojewody województwa,
16) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,
18) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
19) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
19a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
20) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
21) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.
Art. 38
1. Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.
Art. 39
1. Sejmik województwa wybiera ze swojego grona marszałka oraz nie więcej niż 3 wicemarszałków, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
2. Marszałek i wicemarszałek sejmiku województwa nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa.
3. Zadaniem marszałka sejmiku województwa jest wyłącznie organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie obrad sejmiku. Marszałek może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wicemarszałka. W przypadku nieobecności marszałka i niewyznaczenia wicemarszałka, zadania marszałka wykonuje wicemarszałek najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie marszałka i wicemarszałka sejmiku województwa następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji marszałka lub wicemarszałka, sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 14 dni od dnia złożenia rezygnacji przez marszałka lub wicemarszałka jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez sejmik województwa z upływem ostatniego dnia, w którym powinna być podjęta uchwała.
Art. 40
1. Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez marszałka sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku.
3. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje marszałek sejmiku z poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do sejmiku województwa.
5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa do czasu wyboru marszałka sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa marszałek sejmiku obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek wojewody województwa marszałek sejmiku województwa jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd województwa, a projekt wpłynął do sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku.
Art. 41
1. Sejmik województwa może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.
2. Statut województwa określa przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez sejmik województwa.
Art. 42
Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na zasadach określonych w statucie województwa.
Art. 43
1. Sejmik województwa kontroluje działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Członkostwa w komisji rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami wojewody województwa, marszałka i wicemarszałków sejmiku województwa oraz radnych będących członkami zarządu województwa.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

Radni
Art. 44
1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji sejmiku województwa oraz radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.
Art. 45
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi.
3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.
4. Mandatu radnego województwa nie można łączyć z:
1) mandatem posła,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 46
1. Radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych z województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszczeń do własnych celów mieszkaniowych lub własnej działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także innych prawnych form korzystania z nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie są oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych.
2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
4. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).
5. Sejmik województwa przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
6. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w województwie, w którym uzyskał mandat.
7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń.
Art. 47
1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w urzędzie wojewódzkim w tym województwie, w którym radny uzyskał mandat. Przepis ten nie dotyczy radnych wybranych do zarządu województwa, z którymi stosunek pracy jest nawiązywany na podstawie wyboru.
2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
4. Zarząd województwa lub wojewoda województwa nie może powierzyć radnemu województwa, w którym radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Art. 48
1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu pozostawał w stosunku pracy w urzędzie
wojewódzkim lub był zatrudniony na stanowisku kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w tym województwie, w którym uzyskał mandat, jest obowiązany złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, przed złożeniem ślubowania, o którym mowa w art. 44 ust. 1.
2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.
3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy nawiązany na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.
4. W przypadku radnego zatrudnionego na stanowisku kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej przejętej lub utworzonej przez województwo w czasie kadencji termin, o którym mowa w ust.1, wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust.1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
6. Po wygaśnięciu mandatu radnego w trybie ust. 2, urząd wojewódzki lub wojewódzka
samorządowa jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu bezpłatnego. Radny jest obowiązany zgłosić gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.
Art. 49
1. Pracodawca jest obowiązany zwalniać radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach sejmiku województwa i jego komisji oraz zarządu województwa.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody sejmiku województwa,
którego radny jest członkiem. Sejmik województwa odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego.
Art. 50
1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących
podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 44 ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi
zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Art. 51
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2. Jeżeli radny, przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem
wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją sejmiku województwa, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i 2 lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).
Art. 52
1. Radny, sekretarz zarządu województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny - marszałkowi sejmiku województwa,
2) wojewoda województwa, marszałek sejmiku województwa – Prezesowi Rady Ministrów,
3) wicewojewoda województwa, sekretarz zarządu województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa - wojewodzie województwa.
4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia województwa, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.
5. Sekretarz zarządu województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego sekretarz zarządu województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym
złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania
treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października
każdego roku przedstawia sejmikowi województwa informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Art. 53
1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji
o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
2. Wojewoda i marszałek sejmiku województwa przekazują Prezesowi Rady Ministrów kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 54
1. Radny, sekretarz zarządu województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie województwa, w którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami województwa, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danego województwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o
których mowa w zdaniu pierwszym.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru,
powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej
albo zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia.
4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 3.
5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się ich właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one analizie przez urząd skarbowy.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 53, z tym że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których one dotyczą.
Art. 55
1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 52 ust. 4 i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 54 ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 54 ust. 2, w terminie określonym w art. 54 ust. 3 przez:
1) radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji,
2) członka zarządu województwa, kierownika wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa – powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja do dnia złożenia oświadczenia lub informacji.
2. Jeżeli sekretarz zarządu województwa, nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 54 ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 54 ust. 2, sejmik województwa odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji.
3. Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 54 ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 54 ust. 2, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji.
4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
Art. 56
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach, o których mowa w art. 54 ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 54 ust. 2, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Art. 57
1. Sekretarz zarządu województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody województwa w trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie, w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego dotyczących, mieli bezpośredni wpływ na jego treść.
2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego organach, także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami,
2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości członków organów zarządzających podmiotu zależnego,
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami zarzą
  
Electra13.08.2022 18:36:50
poziom 5

oczka
  
kristian113454
11.03.2010 18:25:57
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #489404
Od: 2010-3-10
albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie
pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w konkursach na działalność artystyczną.
Zarząd województwa
Art. 58
1. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.
2. Zarząd województwa składa się z wojewody województwa i sekretarzy:
1) Sekretarz ds. Wewnętrznych i Administracji,
2) Sekretarz ds. Wymiaru Sprawiedliwości,
3) Sekretarz ds. Edukacji i Kultury,
4) Sekretarz ds. Finansów (Skarbnik - główny księgowy budżetu województwa),
5) Sekretarz ds. Gospodarki i Komunikacji,
6) Sekretarz ds. Rolnictwa i Leśnictwa,
7) Sekretarz ds. Pracy i Opieki społecznej,
3. W skład Zarząd województwa mogą być powołani wicewojewodowie, jednak nie więcej niż dwóch.
4. Wojewoda i wicewojewodowie mogą pełnić także funkcje sekretarza.
5. Członkiem zarządu województwa nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.
6. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła.
7. Uchwały zarządu województwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy statutu województwa stanowią inaczej.
8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos wojewody województwa.

Art. 59
1. Sejmik województwa wybiera zarząd województwa, w tym wojewodę województwa, w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia sejmiku województwa lub przyjęcia dymisji poprzedniego zarządu województwa.
2. Sejmik województwa wybiera wojewodę województwa bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
3. Sejmik województwa wybiera członków zarządu na wniosek wojewody zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
4. Wojewoda, wicewojewodowie i pozostali członkowie zarządu województwa mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa.
5. Do członków zarządu województwa wybranych spoza składu sejmiku województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 46 ust. 1 i 2.
Art. 60
1. Jeżeli sejmik województwa nie dokona wyboru zarządu województwa w terminie określonym w art. 59 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
2. Informację o rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej w ust.1 marszałek sejmiku województwa podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu i ogłasza, w formie obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Po rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe.
4. Do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik Prezes Rady Ministrów, powierza mu dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego wojewodę i zarządu.
5. Jeżeli sejmik województwa wybrany w wyniku wyborów przedterminowych, o których mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 59 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu sejmiku podaje się do wiadomości w trybie określonym w ust. 2.
6. W przypadku określonym w ust. 5 nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. Do dnia wyboru sejmiku województwa na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu województwa zadania i kompetencje organów samorządu województwa przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Art. 61
1. Uchwała sejmiku województwa w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu województwa, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd województwa został odwołany z innej przyczyny.
1a. Uchwałę w sprawie absolutorium sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa.
2. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium.
3. Sejmik województwa, po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały sejmiku województwa o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium, może odwołać zarząd województwa większością co najmniej połowy głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
Art. 62
1. Sejmik województwa może odwołać wojewodę województwa z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku i wskazujący imiennie kandydata na wojewodę województwa.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny
odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Odwołanie wojewody województwa następuje większością ustawowej liczby składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania sejmik województwa przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie wojewody województwa nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.
4. Odwołanie wojewody województwa albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu województwa albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd województwa.
5. Sejmik województwa może na uzasadniony wniosek wojewody województwa odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
Art. 63
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez wojewodę województwa jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.
2. W przypadku rezygnacji wojewody województwa sejmik województwa na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.
3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja sejmiku województwa, o której mowa w ust. 2.
Art. 64
1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu sejmik województwa dokonuje wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa w art. 59, odpowiednio, w ciągu 14 dni od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarządu w terminie 14 dni od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 60 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, sejmik województwa dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 7 dni od dnia odwołania.
3. Odwołany zarząd województwa lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe
obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego członków. Sejmik województwa może zwolnić członka zarządu z tego obowiązku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały zarząd.
Art. 65
1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego
jego przewodniczącym, sejmik województwa podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez sejmik województwa uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia, w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym wojewoda województwa obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 7 dni
od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić sejmikowi województwa nową kandydaturę na członka zarządu.
Art. 66
1. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
2. Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
2) gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych oraz ich wykonywanie,
5) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu wojewódzkiego.
3. Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.
Art. 67
Po upływie kadencji sejmiku województwa zarząd województwa działa do dnia wyboru nowego zarządu województwa.
Art. 68
1. Wojewoda województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu wojewódzkiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne wojewoda województwa podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu województwa. Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu województwa.
3. Wojewoda województwa jest kierownikiem urzędu wojewódzkiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Art. 69
1. Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu wojewódzkiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub
wojewódzkich osób prawnych.
2. Status prawny pracowników samorządu województwa określa odrębna ustawa.
Art. 70
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wojewoda województwa, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Wojewoda województwa może upoważnić wicewojewodów, pozostałych członków zarządu województwa, pracowników urzędu wojewódzkiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust.1.
2a. Decyzje wydane przez zarząd województwa w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje wojewoda. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
3. Od decyzji, o których mowa w ust.1, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia z wojewodą - do właściwego ministra.
4. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, instrukcję kancelaryjną dla organów samorządu województwa, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie wojewódzkim w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
Rozdział 5
Mienie samorządu województwa
Art. 71
1. Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.
2. Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki
organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.
3. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nie należącego do innych wojewódzkich osób prawnych.
Art. 72
Nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
Art. 73
1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań województwa, w szczególności określonych w art. 32, następuje na podstawie decyzji administracyjnej wojewody wydawanej z urzędu, z zastrzeżeniem art. 74.
2. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust.1, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
3. Nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje z dniem, w którym decyzja o jego przekazaniu stała się ostateczna.
Art. 74
1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego wykonywaniu zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej, może nastąpić na wniosek zarządu województwa, jeżeli mienie to służyć ma realizacji strategii rozwoju województwa i regionalnych programów operacyjnych, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.
2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym
dla przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i innych praw do rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze ostatecznej
decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Art. 75
1. Nabycie przekazywanego mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych następuje wraz z obciążeniami, które powinny być ujawnione w decyzji o przekazaniu.
2. Ujawnienie obciążeń nie narusza praw osób trzecich.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, wynikających z działalności organów i instytucji władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego przejęcia przez województwo.
Art. 76
Przekazanie mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu
państwowych osób prawnych województwu jest wolne od podatków i opłat.
Art. 77.
Do postępowania w sprawie przekazania mienia, w drodze decyzji, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 78
1. Ostateczna decyzja o przekazaniu województwu praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę wpisu w księdze.
2. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych.
Art. 79
Prawa majątkowe województwa, nie należące do innych wojewódzkich osób prawnych,
wykonuje zarząd województwa.
Art. 80
1. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd województwa.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały, zarządu województwa.
Art. 81
1. Oświadczenia woli w imieniu województwa składa wojewoda województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut województwa stanowi inaczej.
2. Sejmik województwa może udzielić wojewodzie upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, innych niż przewidywane w statucie województwa.
3. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej skuteczności
kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Sekretarz ds. Finansów, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej jednak na pisemne polecenie wojewody województwa, informując równocześnie o tym sejmik województwa oraz regionalną izbę obrachunkową.
5. Zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu wojewódzkiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.
Art. 82
1. Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach ustaw, o sposobie
wykonywania należących do nich praw majątkowych, z tym że nieodpłatne rozporządzenie mieniem oraz zbycie:
1) nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania
potrzeb publicznych,
2) przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą - wymaga zgody, w formie uchwały, zarządu województwa.
2. Zgody zarządu województwa wymaga także zmiana przeznaczenia składników mienia określonego w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Uchwały zarządu województwa, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają nadzorowi, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy.
Art. 83
1. W przypadku zbycia przez województwo lub inną wojewódzką osobę prawną przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu lub wykupu wykonywane na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Mienie nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa podlega, w przypadkach określonych w ust. 1, zwrotowi na jego rzecz, jeżeli uprawniony organ państwowy wystąpi z żądaniem zwrotu.
Art. 84
Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania województwa.
Rozdział 6
Finanse samorządu województwa
Art. 85
1. Budżet województwa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.
2. Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym:
1) planowane dochody i wydatki województwa,
2) źródła sfinansowania deficytu budżetowego,
3) przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
4) wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie każdego z programów.
Art. 86
Zamieszczenie w budżecie województwa wydatków na określone cele nie stanowi podstawy zobowiązań wobec osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec województwa.
Art. 87
1. Budżet województwa jest uchwalany jako część uchwały budżetowej na rok kalendarzowy,
zwany dalej „rokiem budżetowym”.
2. Sejmik województwa ustala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, określając
w szczególności:
1) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu województwa,
2) obowiązki wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w toku
prac nad projektem budżetu województwa,
3) wymaganą przez sejmik województwa szczegółowość projektu,
4) materiały informacyjne, które zarząd województwa powinien przedstawić sejmikowi województwa, przedkładając projekt uchwały budżetowej.
Art. 88
1. Uchwała budżetowa województwa składa się z budżetu województwa, ustaleń dotyczących spraw, które, na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, pozostawiono do uchwały sejmiku województwa, oraz spraw wskazanych przez sejmik województwa w uchwale, o której mowa w art. 87 ust. 2.
2. Uchwała budżetowa może obejmować wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, jeżeli:
1) dla każdego programu wieloletniego zostały przez sejmik województwa odrębnie
określone:
a) nazwa programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu województwa,
b) jednostka organizacyjna wykonująca program lub też koordynująca wykonywanie programu,
c) okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
d) wysokość wydatków w poszczególnych latach realizacji programu,
2) kolejne uchwały budżetowe będą obejmować nakłady na uruchomiony program
w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,
3) zmiana kwot wydatków na realizację programu może być wyłącznie skutkiem
odrębnych uchwał sejmiku województwa zmieniających zakres wykonywania tego programu lub wstrzymujących jego wykonywanie.
Art. 89
1. Uchwałę budżetową województwa podejmuje się przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez sejmik województwa, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony sejmikowi województwa.
4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym,
sejmik województwa może uchwalić prowizorium budżetowe województwa na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
Art. 90
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu województwa, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu województwa.
2. Zarząd województwa przygotowuje i przedstawia sejmikowi województwa, nie później niż 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
1) projekt budżetu województwa uwzględniający zasady ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1, oraz ustalenia sejmiku województwa, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
2) projekt ustaleń uchwały budżetowej, o których mowa w art. 88 ust. 1,
3) materiały informacyjne określone przez sejmik województwa w uchwale budżetowej.
3. Bez zgody zarządu województwa sejmik województwa nie może wprowadzić w projekcie budżetu województwa zmian powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu projektowanego budżetu województwa albo zmian powodujących zwiększenie przewidywanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia nowych źródeł dochodów.
Art. 91
1. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania zadań województwa.
2. Dochodami własnymi województwa są:
1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą,
2) dochody z majątku województwa,
3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa,
4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
5) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, o których mowa w pkt 1,
6) inne dochody własne uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 6.
Art. 92
Dochodami województwa mogą być:
1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,
2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania wykonywane przez województwo,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez województwo na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
4) dotacje celowe z budżetów gmin lub powiatów na zadania z zakresu tych jednostek samorządu terytorialnego wykonywane przez województwo na podstawie porozumień zawartych z organem gminy lub powiatu,
5) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 93
Wysokość łącznej kwoty subwencji wyrównawczej oraz zasady i kryteria jej rozdziału określa odrębna ustawa.
Art. 94
1. Za prawidłowe wykonanie budżetu województwa odpowiada zarząd województwa.
2. Zarządowi województwa przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez sejmik województwa,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielanych przez sejmik województwa,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie województwa,
5) dysponowania rezerwami budżetu województwa,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Art. 95
1. Zasady zaciągania przez organ samorządu województwa kredytów i pożyczek na pokrywanie występujących w ciągu roku budżetowego niedoborów lub na sfinansowanie
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach określa odrębna ustawa.
2. Zasady emisji obligacji województwa określa odrębna ustawa.
Art. 96
Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji samorządu województwa
jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany między innymi przez:
1) zachowanie jawności debaty budżetowej,
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu województwa,
3) przedstawianie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu województwa.
Art. 97
Dyspozycja środkami pieniężnymi województwa jest oddzielona od jej kasowego
wykonania.
Rozdział 7
Nadzór nad działalnością samorządu województwa
Art. 98
1. Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach
określonych ustawami.
Art. 99
Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa jest sprawowany na podstawie kryterium
zgodności z prawem.
Art. 100
Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania województwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
Art. 101
1. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu samorządu województwa od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie
uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez województwo, z upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2.
4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy samorządu województwa rozstrzygnięć innych organów przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
Art. 102
Wojewoda województwa przedstawia Prezesowi Rady Ministrów uchwały sejmiku województwa oraz uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. W tym samym terminie wojewoda województwa przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej uchwały objęte zakresem nadzoru izby.
Art. 103
1. Uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały w trybie określonym w art. 102.
2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać jej wykonanie.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego.
4. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.
6. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
Art. 104
1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu samorządu województwa
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego.
Art. 105
W przypadku złożenia przez organ samorządu województwa skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
Art. 106
1. Po upływie terminu wskazanego w art. 103 ust. 1, organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu samorządu województwa. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały należy do sądu.
Art. 107
1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu samorządu województwa po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie określonym w art. 102, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego.
2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.
Art. 108
1. W razie powtarzającego się naruszenia przez sejmik województwa Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać sejmik województwa. Rozwiązanie sejmiku województwa równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów samorządu województwa. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów samorządu województwa pełni funkcję tych organów.
2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się zarząd województwa, Prezes Rady Ministrów wzywa sejmik województwa do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu województwa. W razie rozwiązania zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, funkcje zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 109
1. W razie nie rokującego szybkiej poprawy i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy samorządu województwa Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy samorządu województwa i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu województwa przez sejmik województwa nowej kadencji.
2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu
zarzutów organom samorządu województwa i wezwaniu ich do niezwłocznego przedstawienia programu poprawy sytuacji województwa.
3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów .
4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencje organów samorządu
województwa z dniem powołania.
Art. 110
1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące województwa, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 108 ust. 2 i art. 109 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 101, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
2. Do złożenia skargi jest uprawnione województwo. Podstawą wniesienia skargi
jest uchwała sejmiku województwa.
2a. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały sejmiku województwa, doręczone po upływie kadencji sejmiku, uprawniony jest sejmik województwa następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru marszałka sejmiku.
3. Do złożenia skargi uprawnione jest województwo, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie
nadzorcze.
4. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie skargi albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia jej przez sąd.
Art. 111
Postępowania sądowe, o których mowa w art. 103 i 110, są wolne od opłat sądowych.
Art. 112
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy samorządu województwa. Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sąd określają przepisy odrębne.
Art. 113
W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Rozdział 8
Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa
Art. 114
1. Na podstawie tej ustawy oraz na podstawie upoważnień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach sejmik województwa stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części.
2. Marszałek sejmiku województwa podpisuje akty prawa miejscowego, przyjęte przez sejmik województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega także uchwała budżetu województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa.
4. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Art. 115
1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia - zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.
4. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
Art. 116
1. Przepisy art. 115 stosuje się odpowiednio, gdy organ samorządu województwa nie
wykonuje czynności nakazanych prawem albo, przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne, narusza prawa osób trzecich.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może nakazać organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego.
Rozdział 9
Administracja rządowa w województwie

Art. 117
1. Jeśli wykonywanie ustaw jest sprawą województwa, reguluje on organizację władz i postępowanie administracyjne, o ile ustawy za zgodą Senatu nie stanowią inaczej.
2. Rada Ministrów może za zgodą Senatu wydawać powszechne przepisy administracyjne.
3. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad zgodnym z obowiązującym prawem wykonywaniem ustaw przez województwo. Rada Ministrów może w tym celu wysyłać pełnomocników do Zarządu województwa za jego zgodą, w przypadku odmowy wyrażenia przez zarząd województwa zgody, za zgodą Senatu - także do władz podległych.
4. Jeśli braki, które Rada Ministrów stwierdzi przy wykonywaniu ustaw w województwie, nie zostaną usunięte, wówczas Senat na wniosek Rady Ministrów lub województwa ustala, czy dane województwo naruszyło prawo. Od uchwały Senatu przysługuje odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego.
5. W celu wykonania ustaw Rada Ministrów może zostać upoważniona przez ustawę, wymagającą zgody Senatu, do wydawania w specjalnych przypadkach konkretnych instrukcji. Kierowane są one do wojewody, chyba że Rada Ministrów uzna dany przypadek za pilny.
Art. 118
1. Jeśli województwo wykonuje ustawy na zlecenie Rady Ministrów, organizacja władz jest sprawą województwa, o ile ustawa za zgodą Senatu nie stanowi inaczej.
2. Rada Ministrów może za zgodą Senatu wydawać powszechne przepisy administracyjne. W porozumieniu z Radą Ministrów powinni być mianowani kierownicy władz szczebla średniego.
3. Wojewoda podlega instrukcją Rady Ministrów. Instrukcje powinny być kierowane do wojewody, chyba że Rada Ministrów uzna to za pilne. Wojewoda zapewnia wykonywanie instrukcji.
4. Nadzór Rady Ministrów dotyczy legalności i celowości wykonania. W tym celu Rada Ministrów może żądać sprawozdania i przedłożenia akt oraz wysyłać pełnomocników do wszystkich władz.
Art. 119
1. Na terytorium województwa administrację rządową wykonują, o ile nie są ustanowione odrębne organy:

1) wojewoda i jemu podległe organy wojewódzkie;
2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;
3) organy niezespolonej administracji rządowej;
5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw;
6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.
2. Ustawy określają, jakie działania wykonawcze powierza się władzą Rzeczpospolitej. Ustawy te mogą być uchwalone tylko za zgodą Senatu.
3. Jeśli w danym województwie w sprawach bezpośredniej administracji rządowej konieczne jest podjęcie środków zapobiegających oczywistym, nieodwracalnym szkodom grożącym ogółowi w czasie, gdy najwyższe organy administracji rządowej z powodu siły wyższej nie są do tego zdolne, wojewoda stosuje takie środki w ich zastępstwie.
Art. 120
1. W sprawach pośredniej administracji rządowej wojewoda jest związany wytycznymi i poleceniami Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów, jest zobowiązany zapewnić realizację tych wytycznych, a także przedsiębrać środki znajdujące się w jego dyspozycji, jako organu we własnym zakresie działania województwa.
2. Przy ustalaniu swojego regulaminu pracy zarząd województwa może postanowić, że poszczególne grupy spraw pośredniej administracji rządowej, z uwagi na ich merytoryczny związek ze sprawami własnego zakresu działania województwa, będą prowadzone w imieniu wojewody przez sekretarza zarządu województwa . W takich sprawach odpowiedni sekretarze zarządu województwa są tak samo związani wytycznymi wojewody, jak ten jest związany wytycznymi Rady Ministrów albo poszczególnych ministrów.
3. Wydane w myśl ust. 1 wytyczne Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów są, także w przypadkach określonych w ust. 2, kierowane do wojewody. Ten, o ile sam nie prowadzi odnośnych spraw pośredniej administracji rządowej, pod rygorem własnej odpowiedzialności jest zobowiązany przekazać bezzwłocznie i w niezmienionej postaci wytyczną na piśmie odpowiedniemu sekretarzowi zarządu województwa i nadzorować jej realizację. W razie niezastosowania się do wytycznych, pomimo podjęcia przez wojewodę wymaganych działań, także odpowiedni sekretarz zarządu województwa ponosi odpowiedzialność, zgodnie z art. 123.
4. W sprawach pośredniej administracji rządowej administracyjny tok instancji kończy się na wojewodzie, o ile wojewoda jest organem właściwym do podjęcia rozstrzygnięcia w drugiej instancji oraz o ile ustawa, wymagająca zgody Senatu, wyjątkowo z powodu znaczenia sprawy nie stanowi inaczej. Jeżeli wojewoda jest właściwy do rozstrzygania w pierwszej instancji, wówczas tok instancji w sprawach pośredniej administracji rządowej sięga do właściwego ministra, o ile ustawa, wymagająca zgody Senatu, nie stanowi inaczej.
Art. 121
W sprawach pośredniej administracji rządowej wojewoda ponosi odpowiedzialność przed Radą Ministrów, zgodnie z art. 123. Wyegzekwowaniu takiej odpowiedzialności wojewody nie stoi na przeszkodzie immunitet. Jest tak również w przypadku odpowiedzialności sekretarza zarządu województwa w sytuacji określonej w art. 120 ust. 3.
Art. 122
Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub centralnym organem administracji rządowej rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
Art. 123
1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:
1) wojewoda, wicewojewoda lub sekretarz zarządu województwa, z powodu naruszenia ustawy oraz niewykonywania rozporządzeń lub innych zarządzeń i wytycznych Rzeczypospolitej w sprawach pośredniej administracji rządowej, zaś przeciwko sekretarzowi zarządu województwa, także z powodu niewykonywania wytycznych wojewody - w drodze uchwały Rady Ministrów,
2) wojewoda, z powodu niestosowania się do wytycznych, o których mowa w art. 117 ust. 4 i art. 118 ust. 4 - w drodze uchwały Rady Ministrów,
3) sekretarz zarządu województwa, z powodu naruszenia ustawy, a także z powodu utrudniania korzystania z kompetencji określonych w art. 118 ust. 4 – w drodze uchwały Rady Ministrów lub Sejmu,
2. Jeśli Rada Ministrów skieruje oskarżenie w trybie ust. 1 pkt 1 tylko przeciwko wojewodzie lub wicewojewodzie i jeżeli okaże się, że stosownie do art. 120 ust. 2, w sprawach pośredniej administracji rządowej wina obciąża sekretarza zarządu województwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1, Rada Ministrów może w każdym czasie, aż do wydania orzeczenia, rozszerzyć oskarżenie także na tego sekretarza zarządu województwa.
3. W wyroku skazującym Trybunał Stanu orzeka utratę urzędu, a w okolicznościach szczególnie obciążających także czasową utratę praw politycznych. Przy mniejszych naruszeniach prawa w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 Trybunał Stanu może ograniczyć się do stwierdzenia naruszenia prawa.
Art. 124
Oskarżenie przeciwko osobom wymienionym w art. 123 można także wnieść za czyny podlegające odpowiedzialności karno-sądowej, związane ze sprawowanym przez oskarżonego urzędem. W takim przypadku Trybunał Stanu jest wyłącznie właściwy. Przejmuje on postępowanie karne prowadzone przed powszechnymi sądami karnymi. Trybunał Stanu może w takich przypadkach stosować obok art. 123 ust. 3 także postanowienia ustaw karnych.
Rozdział 10
Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów
Art. 125
Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności:
1) dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań;
2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
3) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;
4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;
5) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
6) wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
Art. 126
1. Wojewoda:
1) reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
2) współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. Wojewoda jest informowany o służbowym pobycie członków Rady Ministrów w województwie.
Art. 127
Wojewoda reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.
Art. 128
1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.
3. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1, wydanych organom niezespolonej administracji rządowej i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.
Art. 129
1. Wojewoda w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych w województwie ma prawo żądania od organów administracji rządowej działających w województwie bieżących informacji i wyjaśnień o ich działalności, w tym w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych tajemnic prawnie chronionych wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej w województwie przez organy administracji rządowej, a także przez organy samorządu terytorialnego w zakresie zadań przejętych na podstawie porozumienia lub zadań zleconych.
Art. 130
1. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymać egzekucję administracyjną.
2. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na czas określony, i może dotyczyć czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną.
3. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej wojewoda informuje ministra właściwego w sprawie postępowania, w związku z którym toczy się egzekucja administracyjna.
4. Wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym może być dokonane w odniesieniu do tej samej należności tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
5. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej, o której mowa w ust. 4, wojewoda niezwłocznie zawiadamia również ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z podaniem przyczyny jej wstrzymania.
Rozdział 11
Kontrola prowadzona przez wojewodę
Art. 131
1. Wojewoda kontroluje:
1) wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
2) wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.
2. Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować sposób wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny wykonywanej działalności pod względem:
1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności - w odniesieniu do działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów;
2) legalności, gospodarności i rzetelności - w odniesieniu do działalności organów samorządu terytorialnego.
Art. 132
Kontrolę zarządza wojewoda lub upoważniony przez niego do zarządzenia kontroli kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego, zwani dalej "zarządzającymi kontrolę".
Art. 133
1. Kontrola może być prowadzona jako:
1) kompleksowa, która obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego;
2) problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego;
3) sprawdzająca, która obejmuje sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli;
4) doraźna, która obejmuje zbadanie zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę;
5) koordynowana, która obejmuje te same zagadnienia w kilku podmiotach kontrolowanych.
2. Kontroli kompleksowej nie prowadzi się w podmiotach, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
3. Kontrola problemowa prowadzona w:
1) podmiotach, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez te podmioty na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej;
2) podmiotach, o których mowa w art. 131 ust. 2, może dotyczyć wyłącznie sposobu wykonywania przez te podmioty zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych.
Art. 134
1. Wojewoda może również przeprowadzać kontrolę w trybie uproszczonym.
2. Tryb uproszczony może być stosowany w szczególności w razie potrzeby:
1) sporządzenia informacji dla wojewody;
2) zbadania spraw wynikających ze skarg, wniosków lub listów obywateli;
3) dokonania analizy dokumentów i innych materiałów otrzymanych z jednostek organizacyjnych podlegających kontroli.
Art.135
1. Wojewoda prowadzi kontrolę na podstawie rocznych planów kontroli.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli prowadzonej wobec organów niezespolonej administracji rządowej.
Art. 136
1. Roczny plan kontroli sporządza komórka organizacyjna właściwa do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego, zwana dalej "komórką do spraw kontroli". Plan kontroli zatwierdza wojewoda.
2. Wojewoda, na wniosek kierownika komórki do spraw kontroli, może dokonać zmian w rocznym planie kontroli.
3. Roczny plan kontroli powinien określać w szczególności:
1) temat kontroli;
2) nazwę podmiotu kontrolowanego;
3) rodzaj kontroli, o której mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1-3 i 5;
4) przewidywany termin kontroli.
Art. 137
1. Kontrolę podjętą na podstawie planu kontroli przeprowadza się zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez kierownika komórki do spraw kontroli.
2. W celu przygotowania programu kontroli lub zdiagnozowania konieczności przeprowadzenia kontroli zarządzający kontrolę mogą zarządzić przeprowadzenie czynności sprawdzająco-wyjaśniających. Z czynności sprawdzająco-wyjaśniających sporządza się notatkę służbową.
3. W toku przygotowania kontroli mogą być wykorzystywane działania stosowane w audycie wewnętrznym, w rozumieniu pr
  
kristian113454
11.03.2010 18:28:46
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #489409
Od: 2010-3-10
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
4. Dla kontroli koordynowanej opracowuje się jeden program kontroli obejmujący wszystkie podmioty kontrolowane.
5. Kontrolę doraźną w przypadku konieczności podjęcia działań niecierpiących zwłoki można przeprowadzić bez programu kontroli.
6. Dla kontroli przeprowadzanej w trybie uproszczonym nie opracowuje się programu kontroli.
Art. 138
Przed rozpoczęciem kontroli zarządzający kontrolę mogą zażądać od podmiotu podlegającego kontroli udostępnienia dokumentów i materiałów dotyczących jego działalności.
Art. 139
Kontrolę przeprowadzają pracownicy komórki do spraw kontroli, a w razie potrzeby inni pracownicy urzędu wojewódzkiego, zwani dalej "kontrolującymi", na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia określającego przedmiot i zakres kontroli, wydanego przez wojewodę lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.
Art. 140
1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Kontrolujący podlega wyłączeniu z urzędu od udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do zakresu jego obowiązków jako pracownika podmiotu kontrolowanego, przez rok od zakończenia ich wykonania, oraz w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu decyduje kierownik komórki do spraw kontroli w stosunku do pracowników tej komórki albo wojewoda w stosunku do innych pracowników urzędu wojewódzkiego.
Art. 141
1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy.
2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane także poza siedzibą podmiotu kontrolowanego.
Art. 142
1. Kontrolujący jest upoważniony do swobodnego poruszania się na terenie podmiotu kontrolowanego, bez obowiązku uzyskiwania przepustki.
2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi oraz innym przepisom obowiązującym w podmiocie kontrolowanym.
3. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do:
1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;
2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością podmiotu kontrolowanego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
3) przeprowadzania oględzin majątku należącego do podmiotu kontrolowanego;
4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;
5) żądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego ustnych i pisemnych wyjaśnień;
6) zabezpieczania dowodów.
Art. 143
Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany do:
1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników;
2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania urządzeń technicznych i środków transportu oraz, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem;
3) sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
Art. 144
1. Pracownicy podmiotu kontrolowanego są obowiązani udzielać, w wyznaczonym przez kontrolującego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza protokół.
2. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracowników podmiotu kontrolowanego może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną, z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień albo jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Odmowę udzielenia wyjaśnień kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli.
Art. 145
1. Na wniosek kontrolującego kierownik podmiotu kontrolowanego zwołuje naradę pokontrolną z udziałem pracowników w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli. Naradzie przewodniczy kierownik podmiotu kontrolowanego.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego uzgadnia z kontrolującym czas i miejsce odbycia narady, o której mowa w ust. 1, a także zapewnia protokołowanie jej przebiegu.
3. Egzemplarz protokołu z narady, o której mowa w ust. 1, doręcza się kontrolującemu w terminie z nim uzgodnionym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia odbycia narady pokontrolnej.
Art. 146
1. W przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym wojewodę na piśmie, za pośrednictwem kierownika komórki do spraw kontroli.
2. Wojewoda zawiadamia odpowiednio organ powołany do ścigania przestępstw i wykroczeń, organ powołany do ścigania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych przez kontrolującego uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Kontrolujący niezwłocznie informuje o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody w mieniu:
1) kierownika podmiotu kontrolowanego;
2) wojewodę.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany poinformować na piśmie kontrolującego o działaniach podjętych w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.
5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki podporządkowanej organowi samorządu terytorialnego lub innego samorządu wojewoda niezwłocznie zawiadamia o stwierdzonych nieprawidłowościach nadzorujący ją organ lub organ zlecający podmiotowi kontrolowanemu realizację zadania z zakresu administracji rządowej.
Art. 147
1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządza się protokół kontroli.
2. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może do czynności wymienionych w ust. 2 i 4 upoważnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego.
6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
7. Kierownik komórki do spraw kontroli odrzuca zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu.
8. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego.
9. Kontrolujący przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji kierownikowi komórki do spraw kontroli.
11. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
12. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.
Art. 148
1. Po zakończeniu kontroli przewidzianej w planie kontroli kontrolujący sporządza, na podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli. Na polecenie wojewody kontrolujący sporządza również informację o wynikach kontroli doraźnej lub innej kontroli nieobjętej planem kontroli.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) określenie celu i przedmiotu kontroli oraz czasu jej prowadzenia;
2) ustalenia kontroli;
3) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym kontroli, uwagi i wnioski z kontroli;
4) wnioski dotyczące doskonalenia działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym kontroli.
3. W przypadku kontroli koordynowanej sporządza się jedną informację obejmującą wszystkie podmioty kontrolowane.
4. Informacja o wynikach kontroli jest przekazywana zarządzającemu kontrolę.
Art. 149
1. Po zakończeniu postępowania kontrolnego kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego.
2. Przed sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący, w uzgodnieniu z kierownikiem komórki do spraw kontroli, może zwrócić się do kierownika podmiotu kontrolowanego o złożenie, w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnień na piśmie dotyczących przedmiotu kontroli, niezbędnych do sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego.
3. Wystąpienie pokontrolne zawiera:
1) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego, wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli i dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w ust. 2, o ile zostały złożone;
2) opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
3) uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Wystąpienie pokontrolne zawiera informacje o usunięciu przez kierownika podmiotu kontrolowanego, po sporządzeniu protokołu kontroli, nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.
5. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się zarządzającemu kontrolę.
6. Zarządzający kontrolę przekazuje wystąpienie pokontrolne do kierownika podmiotu kontrolowanego.
Art. 150
Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni, informuje wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.
Art. 151
O wynikach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 131 ust. 1 i 2, wojewoda informuje właściwe organy wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 152
Wojewoda może w każdym czasie zakończyć kontrolę. Przepisy art. 145-151 stosuje się.
Art. 153
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb i sposób prowadzenia przez wojewodę kontroli, o której mowa w art. 131, i sposób jej dokumentowania,
2) sposób prowadzenia przez wojewodę kontroli w trybie uproszczonym,
3) wzór upoważnienia do kontroli, o którym mowa w art. 139
- uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli, prawidłowego przebiegu kontroli oraz jednolitego sposobu postępowania kontrolującego, wojewody i podmiotu kontrolowanego po zakończeniu kontroli.
Rozdział 12
Rządowa administracja zespolona w województwie
Art. 154
Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:
1) kieruje nią i koordynuje jej działalność;
2) kontroluje jej działalność;
3) zapewnia warunki skutecznego jej działania;
4) ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
Art. 155
Tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej w województwie określają odrębne ustawy.
Art. 156
1. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
2. Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego.
3. Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.
4. Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej są zatwierdzane przez wojewodę.
Art. 157
W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je obsługujących.
Art. 158
Organy rządowej administracji zespolonej w województwie przekazują wojewodzie informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczących.
Rozdział 13
Niezespolona administracja rządowa
Art. 159
1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:
1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień;
2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;
4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych;
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;
7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;
13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
2. Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na podstawie odrębnych ustaw.
Art. 160
Ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólno-państwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa.
Art. 161
1. Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności w województwie, do końca lutego każdego roku.
2. W przypadku gdy obszar działalności organu przekracza obszar jednego województwa, informację, o której mowa w ust. 1, składa się wszystkim właściwym wojewodom.
Rozdział 14
Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej
Art. 162
1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach wojewoda oraz organy niezespolonej administracji rządowej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące w województwie lub jego części.
2. Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 163
1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
2. Rozporządzenia porządkowe mogą przewidywać, za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888).
3. Rozporządzenie porządkowe wojewoda przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi sejmiku województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.
Art. 164
1. Prezes Rady Ministrów uchyla, w trybie nadzoru, akty prawa miejscowego, w tym rozporządzenia porządkowe, ustanowione przez wojewodę lub organy niezespolonej administracji rządowej, jeżeli są one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania, a także może je uchylać z powodu niezgodności z polityką Rady Ministrów lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz polityką Rady Ministrów.
Art. 165
Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określają odrębne przepisy.
Art. 166
1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.
3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
Art. 167
1. Przepis art. 63 stosuje się odpowiednio, gdy wojewoda lub organy niezespolonej administracji rządowej nie wykonują czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne naruszają prawa osób trzecich.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może nakazać organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego.
Rozdział 15
Przepisy końcowe
Art. 168
1. Prezydent Rzeczpospolitej rozwiązuje sejmiki wojewódzkie z mocy prawa nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Prezydent Rzeczpospolitej wyznacza datę wyborów do sejmików ustawodawczych na dzień przypadający nie później niż w ciągu 60 dni od dnia rozwiązania sejmików wojewódzkich. Wybory te są przeprowadzane według ordynacji wyborczej obowiązującej przy ostatnich wyborach do Sejmu RP przed wejściem w życie niniejszej ustawy. Kadencja sejmiku ustawodawczego trwa nie więcej niż 4 lata,. Jego celem jest przede wszystkim opracowanie statutu województwa.
3. Liczba radnych do sejmików ustawodawczych dla poszczególnych województw jest następująca: Dolnośląskie – 45, Górnośląskie – 51 , Kujawsko - Pomorskie – 35, Lubelskie - 35, Łęczycko – Sieradzkie – 35, Małopolskie - 51, Mazowieckie – 75, Podlaskie – 35, Kaszubsko – Pomorskie – 41, Podkarpackie - 35, Staropolskie - 41 , Zachodniopomorskie – 35, Warmińsko – Mazurskie – 35, Wielkopolskie – 45.
Art. 169
Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm).
Art. 170
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 20… r.
  
Bischofswalde
11.03.2010 21:43:36
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Wrocław

Posty: 429 #489777
Od: 2009-6-5
Czy możemy liczyć na jakieś resume dla laików? Większość z nas spojrzała zapewne na tekst powyżej z przerażeniem. lol Zamierzam go przeczytać, ale to jest 57 stron (po sformatowaniu w verdanę 10, interlinia 1,5 plus odstępy m-y artykułami)!
  
Grunberger
12.03.2010 21:27:35
poziom 4Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Zielona Góra

Posty: 308 #490974
Od: 2009-2-20
Doceniam wysiłek autora tego projektu. Przeczytałem na razie tylko około 1/4 tego co jest powyżej napisane. Ma to ręce i nogi zasadniczo, aczkolwiek widać, że wprowadzone zmiany do obecnie obowiązującej ustawy o samorządzie wojewóztwa nie były pisane fachową ręką. Odniosę się do poszczególnych zapisów jak przeczytam całość. Może sam się zmobilizuję i napiszę własny projekt oczko
_________________
ŚLĄSK-SCHLESIEN-SILESIA-SLEZSKO
  
kristian113454
14.03.2010 00:25:12
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #492543
Od: 2010-3-10
ciężko jest opracować własny projekt ustawy. Nalezy bazowac na dotychczasowych osiagnieciach

w toku trwaja prace nad rewolucyjna konstytucja z pogranicza federacyjnej zawstydzony
  
kristian113454
14.03.2010 00:42:38
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #492554
Od: 2010-3-10
REASUMUJAC

1) połaczenie instytucji wojewody i marszałka województwa w jedna czyli wojewodę,
2) uwollnienie kadencji sejmików wojewódzkich,
3) wiecej kompetencji dla samorzadu wojewodzkiego,
4) przekształcenie Senatu w izbę samorzadową - cos na wzór niemieckiego Bundesratu,
5) 14 wojewodztw zamiast 16,
  
Grunberg1222
14.03.2010 04:26:30
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 267 #492629
Od: 2009-2-23
Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy - herby jednostek samorządu terytorialnego określają ich statuty, a nie ustawa. Odrębna ustawa zaś określa nazwy województw, gminy wchodzące w ich skład, a także siedziby organów (a nie "stolice" - obecne przepisy się takim terminem nie posługują, czyli np. Bydgoszcz i Toruń są siedzibami organów, co nie umniejsza kujawskiej stołeczności Inowrocławia/Włocławka).

Czemu ma służyć zamiana nazwy - przewodniczącego sejmiku na marszałka a marszałka na "wojewodę województwa" (swoją drogą wystarczy napisać wojewoda - wiadomo, że chodzi o organ szczebla wojewódzkiego)????

Inna kwestia to połączenie kompetencji wojewody i marszałka. Nie jest to możliwe bo organem wykonawczym województwa jest zarząd a nie marszałek. Czyli to kompetencje zarządu i wojewody ewentualnie można byłoby łączyć. A więc w twoim projekcie kompetencje wojewody i dzisiejszego zarządu przejąłby zarząd z "wojewodą województwa" na czele. Wiąże się z tym kolejny problem - taki wojewoda sam nie będąc organem, a jedynie kierując organem kolegialnym (zarządem) nie może być jednocześnie organem administracji rządowej w województwie. Zakładając, że w twoim projekcie nie ma zarządu województwa a jedynie organ monokratyczny - "wojewoda województwa" to też nie trzyma się to kupy, bo jeśli miałby to być równocześnie organ administracji rządowej to czemu wybierany jest przez sejmik a nie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów? Do tego nadzór nad samorządem województwa jak napisałeś sprawuje Prezes RM a nie jak obecnie wojewoda - czyli nadzór nad gminami i powiatami też musiałby sprawować nazdór Prezes RM (a to jest niewwykonalne chociazby technicznie).

To tyle jak na godz. 4:29 w nocy
  
kristian113454
14.03.2010 18:45:28
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #493377
Od: 2010-3-10
to jest tylko zaczątek do dyskusji, nie jest ideałem. W okresie I Rzeczpospolitej na czele województwa stał wojewoda. Jako konserwatysta jestem zwolennikiem nawiązywana do naszych narodowych nazw urzędów.

Wojewoda może pełnić podwójną rolę, tzn. organu samorządowo - rządowego. Doskonały przykład to Austria, gdzie premier landu jest organem wykonawczym landu, a z drugiej strony wykonawcą wytycznych i instrukcji rządu federalnego oraz poszczególnych ministrów federalnych. Wojewoda zobowiązany byłby zapewnić realizację tych wytycznych.
Zgodnie z art 32 ust. 1 pkt. 1 samorząd powiatowy oraz gminny jest tworzony i znoszony przez samorząd wojewódzki, więc przed nim odpowiedzialny i przez niego kontrolowany. Natomiast w zakresie kompetencji władz centralnych, które są przekazywane na niższe szczeble administracji kontrola przebiega pionowo np. Rada Ministrów ------> Wojewoda -------> Starosta -------> Wójt. Doskonałym przykładem może być zarządzanie kryzysowe, gdzie wytyczne i nakazy są przekazywane od góry na niższe szczeble. Po realizacji zadania gminy przekazują swoje informacje i wyniki swoich działań do powiatów, powiaty zbierają informacje z gmin, przekazują wojewodzie a wojewoda dalej do ministerstwa. Poszczególne szczeble z podjętych czynności "tłumaczą" się wyższym. Dośc często starosta tłumaczy się wojewodzie za niedociągnięcia władz gminnych. Natomiast jeśli natomiast uchybienia są rażące, zagrażające życiu, zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu państwa to sprawa może trafić do prokuratury (odpowiedzialność prawno - karna).
  
Grunberg1222
15.03.2010 00:09:12
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 267 #493965
Od: 2009-2-23
Wydaje mi się, że właściwsze byłoby już pozostawienie wojewodzie jedynie reprezentacji Rady Ministrów i spraw nadzoru, a przekazanie innych kompetencji władzom samorządowym niż tworzenie organów "samorządowo - rządowych", jakkolwiek miałoby to wyglądać.

Zgodnie z art 32 ust. 1 pkt. 1 samorząd powiatowy oraz gminny jest tworzony i znoszony przez samorząd wojewódzki

Co w praktyce sprowadza powiaty i gminy do roli jednostek pomocniczych województwa (jak sołectwa i osiedla w gminach obecnie). Co to za samorząd, który się sam nie organizuje i nie wybiera?
  
Silesian
15.03.2010 09:38:00
poziom 4Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Brassel Breslau Vratislav

Posty: 335 #494075
Od: 2009-8-5
nie przeczytałęm tego calęgo a tylko wercję dla laika wesoły

1) połaczenie instytucji wojewody i marszałka województwa w jedna czyli wojewodę,

otóż to - Urząd Wojewodzki jako macka Warszawy powinien zostać zlikwidowany

2) uwollnienie kadencji sejmików wojewódzkich,

jak laik nie za bardzo rozumiem - w sensie że kadencja nie zależy od centralnie ustalonego modelu?

3) wiecej kompetencji dla samorzadu wojewodzkiego,

samorządu marszałkowskiego - jak to zwał tak zwal - byle by mniej kompetencji Wawy4) przekształcenie Senatu w izbę samorzadową - cos na wzór niemieckiego Bundesratu,

nie wiem jak to funkcjonuje - byle by nie powielało samorządu regionalnego

5) 14 wojewodztw zamiast 16,

Rozumiem, że Opolskie kaput - moje wtyki w Opolskim mówią, że to województwo i tak chyli się ku upadkowi.
Jakubowska w kiciu siedzi - SLD już nie jest tam potęgą.


Interesuje mnie to - jakie są szanse na Polskę federalną?????
Władza regionom!
_________________
Od Zielonej Góry po Katowice Śląsk jest jeden i jedną ma stolicę!
Silesia Imperior na wieki wieków!


Oddałem duszę moją, oddam i serce swe! za Odrę moją, za Wrocław i za Śląsk!

http://silesia.restituta.eu >> SILESIA RESTITUTA
http://enhancer.xt.pl/ - strona domowa
http://silesiaimperior.blogspot.com/ - emocjonalny blog o Śląsku i Wrocławiu

  
Electra13.08.2022 18:36:50
poziom 5

oczka
  
kristian113454
15.03.2010 10:40:41
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #494109
Od: 2010-3-10
Grunberg1222 zapominasz, że nad ustawą o samorządzie wojewódzkim jest Konstytucja RP, która jasno i wyraźnie stwierdza w art. 164 ust. "Podstawowa jednostką samorządu terytorialnego jest gmina". Oznacza to tyle, że jest najważniejszą komórką organizmu państwowego (bo najbliżej ludzi). Z art. 164 ust. 2 i art. 165 + art. 166 ust. 1 wnioskujemy, że samorząd gminny (domyślnie, powiatowy, wojewódzki) w zakresie własnych, wyraźnie przypisanych kompetencji jest niezależny w wydawaniu aktów prawa miejscowego. Jest jednak ograniczony Konstytucją i innymi ustawami. Organy centralne mogą badać jedynie zgodność aktów samorządowych z konstytucja oraz ustawami.

Jednostki samorządowe zawsze były, są i będą instytucjami, które zostały powołane do wykonywania części zadań państwa. Mają własne kompetencje, nadawane, zmieniane i znoszone z "łaski" państwa. Gminy, powiaty i województwa są tworzone celem odciążenia władz centralnych.
  
kristian113454
15.03.2010 11:00:47
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #494124
Od: 2010-3-10
PROPONUJĘ ZNIESIENIE PREWENCYJNEJ KONTROLI CENTRALI NAD WOJEWÓDZTWAMI

zniesienie nadzoru państwa nad aktami administracyjnymi województw i jednostek samorządu lokalnego. Nowa ustawa zniosła by kontrolę nad aktami, znosząc kontrolę prewencyjną nad aktami wojewódzkimi. Zgodnie z nowymi przepisami, akty/uchwały/ustawy będą wchodzić w życie po podpisaniu przez wojewodę województwa. Zniesione zostanie stanowisko wojewody, jako organu nadzorującego i kontrolującego. Ustawy wojewódzkie, tak jak państwowe, będą mogły byc zakwestionowane przed Trybunałem Konstytucyjnym.

MOŻLIWOŚC USTANOWIENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO w przypadku gdy:
- zaistnieje niebezpieczna groźba dla nienaruszalności i bezpieczeństwa publicznego
- wchodzi w grę ochrona jedności prawnej i ekonomicznej kraju oraz ochrona zasadniczych interesów państwa.
Szczegóły regulować będzie ustawa wymagająca zgody Senatu.
  
kristian113454
15.03.2010 11:25:12
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #494142
Od: 2010-3-10
UWOLNIENIE KADENCJI SEJMIKÓW ----- to wersja robocza, nie wiem jak fachowo można to nazwac.

Obecnie wybory do samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego odbywają się w tym samom czasie. Pomysł dobry, bo zwiększa frekwencję w tych wyborach. Mam zastrzeżenia co do sejmików wojewódzkich.
Idealnym przykładem może byc Sejmik Województwa Podlaskiego, a mianowicie:
w 2006 r. odbyły się wybory samorządowe na terenie całego kraju, jednak w sejmiku podlaskim nie powstała większość koalicyjna mogąca stworzyć Zarządu Województwa, więc w 2007 r. przeprowadzono przedterminowe wybory do Sejmiku Podlaskiego.
PRZECHODZĘ DO SETNA SPRAWY:
Na logikę, kadencja sejmiku trwa 4 lata, więc w tym przypadku wybory do sejmiku w 15 województwach odbędą się w 2010 r. a do Sejmiku Podlaskiego powinny odbyc się w 2011 r. bo od 2007 r. (czyli przedterminowych wyborów liczymy 4 lata kadencji). Ale zgodnie z ustawą o wyborach do samorządu wojewódzkiego w 2010 r. odbędą się wybory w 16 województwach, mimo tego że Sejmik Podlaski będzie trwac 3 letią kadencję.

UWOLNIENIE KADENCYJNOŚCI SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH MIAŁO BY POLEGAĆ NA:

- sejmiki wojewódzkie same w statusach wojewódzkich ustalały by na jaką kadencję są powoływane - z zastrzeżeniem w Konstytucji RP, że kadencja sejmiku może byc 4 - lub 5 -letnia,
- sejmiki wojewódzkie w statutach wojewódzkich i odpowiednich ustawach określały by ordynację wyborczą do sejmików (proporcjonalne, większościowe lub mieszane).
  
kristian113454
15.03.2010 12:07:56
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #494165
Od: 2010-3-10
SKŁAD SENATU:

1. WERSJA PIERWSZA:
Senat składa się z członków Zarządów Wojewódzkich, które ich powołują i odwołują. Mogą oni byc zastępowani przez innych członków swoich zarządów. Każde województwo posiada co najmniej 2 głosy, województwa liczące ponad 2 mln mieszkańców posiadają 3 głosy, województwa liczące ponad 6 mln posiadają 4 głosy, a województwa liczące ponad 7 mln mieszkańców posiadają 5 głosów.
Każde województwo deleguje tylu senatorów, ile posiada głosów. Głosy jednego województwa muszą byc oddane jednomyślnie i tylko przez senatorów lub ich zastępców. Senatorowie i ich zastępcy są związani instrukcjami swoich zarządów. W przewodniczeniu Senatem województwa zmieniają się co jeden rok w kolejności alfabetycznej.

2. DRUGA PROPONOWANA WERSJA:

SENAT składa się z:
-- 14 wojewodów województw, którzy mogą byc zastępowani przez swoich zastępców,
-- 56 senatorów --- każde województwo wysyła 4 senatorów, wybieranych przez sejmiki wojewódzkie na okres ich kadencji według zasady proporcjonalnej. Jednak przynajmniej jeden mandat winien przypadać partii, która posiada drugą co do liczby głosów reprezentację w sejmiku wojewódzkim, a jeśli dwie partię mają taką samą liczebnie reprezentację - partii, która uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów wyborców. Członkowie Senatu nie mogą należec do sejmiku wojewódzkiego, który ich wybiera. Dla każdego senatora ustanawia się zastępcę.
-- 30 senatorów wybieranych w wyborach bezpośrednich na 7 letnią kadencję --- województwa reprezentowane są proporcjonalnie do liczby swoich obywateli zgodnie z następującymi postanowieniami:
a) województwo o największej liczbie obywateli wysyła 5, a każde inne tylu członków, ile wynika ze stosunku liczby jego obywateli do liczby obywateli największego pod względem liczby ludności województwa, przy czym reszty większe niż połowa liczą się jako pełne. Każde województwo ma zapewnioną reprezentację minimum 1 senatora
b) liczba członków Senatu wysyłanych przez województwo ustalana jest przez Prezydenta RP po każdym spisie powszechnym.
  
Grunberg1222
15.03.2010 21:57:39
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 267 #495031
Od: 2009-2-23
Pamiętam dobrze o zapisach Konstytucji, dlatego tym bardziej dziwię się zapisowi, że samorząd gminny miałby być tworozny/znoszony przez samorząd wojewódzki.

Nadzór państwowy musi być, biorąc pod uwagę poziom świadomości prawnej części naszych samorządowców i numery jakich potrafią dokonywać bardzo szczęśliwy
  
kristian113454
10.06.2010 11:15:39
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 43 #544027
Od: 2010-3-10
Chyba zbyt trudny temat poruszyłem i taka cisza zapanowała w tym temacie zawstydzony
  
Electra13.08.2022 18:36:50
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » WIZJA REGIONU » PROJEKT USTAWY O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZKIM

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny