FORUM DOLNOŚLĄSKICH REGIONALISTÓWNOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ REGIONALIZMU » REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Regulamin Działalności Stowarzyszenia

  
Grunberger
13.01.2010 22:13:20
poziom 4Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Zielona Góra

Posty: 308 #410391
Od: 2009-2-20


Ilość edycji wpisu: 3
I.Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Nasz Śląsk", w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
7. Stowarzyszenie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2001.79.855, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.
8. Działalność Stowarzyszenia jest oparta o pracę społeczną jego członków.

II. Cele i środki działania.

9. Celem Stowarzyszenia jest:
a)działalność na rzecz poprawy stanu i ochrony przed degradacją obiektów architektury historycznej Dolnego Śląska.
b)umacnianie wśród mieszkańców Dolnego Śląska świadomości regionalnej i promocja aktywnej postawy obywatelskiej.
c)działalność na rzecz ochrony i promocji wielokulturowego dziedzictwa Dolnego Śląska.
d)integracja społeczna mieszkańców Dolnego Śląska.
e)promocja proregionalnych postaw wśród Dolnoślązaków.
f)upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców Dolnego Śląska na temat swojego kraju.
g)edukacja społeczna, na temat ideii ustroju państwa, w którym zakres kompetencji władzy publicznej jest w dużym stopniu przemieszczony na jednostki samorządu terytorialnego.
10.Cele Stowarzyszenia są realizowane przez następujące środki działania:
a)działalność społeczną i charytatywną.
b)organizowanie spotkań i konferencji.
c)współpraca z osobami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, środkami społecznego przekazu w celu realizacji celów Stowarzyszenia.

III.Członkostwo w Stowarzyszeniu. Prawa i obowiązki członków.

11.Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, identyfikująca się z jego celami, akceptująca regulamin działalności, która złożyła deklarację członkowską, spełniająca jeden z poniższych warunków:
a) jest obywatelem polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawionym praw publicznych,
b) jest małoletnim w wieku od 16 do 18 lat,mającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
c) jest małoletnim poniżej 16 lat, którego przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na członkostwo w Stowarzyszeniu,
d) jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) jest cudzoziemcem niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) udzaiłu w wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
b) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku Stowarzyszenia.
13. Członkowie Stowarzysznia mają obowiązek:
a) przestrzegania regulaminu stowarzyszenia.
b) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) płacić składki członkowskie,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
14.Utrata członkostwa następuje przez:
a) złożenie pisemnej rezygnacji
b) wykluczenie przez zebranie członków z powodu łamania regulaminu Stowarzyszenia,
c) utratę praw obywatelskich
d) zgon członka

IV. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

15. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mją takie same prawa i obowiązki.
16. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela.
17. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.


V.Finanse Stowarzyszenia.
18. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową wyłacznie ze składek cżłonkowskich.
19. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z owbowiązującymi przepisami prawa.
20. O sposobie przeznaczenia środków finansowych Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

VI.Postanowienia końcowe.

21. Uchwałę o zmianie Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje zebranie członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
22. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowaryszenia.
23. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przpisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".


Otwieram dyskusję nad regulaminem. Zachęcam do wnoszenia poprawek.
_________________
ŚLĄSK-SCHLESIEN-SILESIA-SLEZSKO
  
Electra12.08.2022 05:02:14
poziom 5

oczka
  
waldenburger_bergland
16.01.2010 10:14:17


Grupa: Użytkownik

Posty: 17 #413102
Od: 2009-4-19
Ogólnie to co jest powyżej jest ok. Zmieniłbym jednak nazwę Regulamin na Statut. Stowarzyszenia z reguły miewają statuty. Ponadto w Statucie musi się znaleźć nieco więcej o organach stowarzyszenia (zakładam że będzie to Stowarzyszenie zwykłe rejestrowe). Taka organizacja musi mieć Zarząd i komórkę kontrolującą jego prace czyli np. Komisję Rewizyjną. Dobrze jest też przy okazji zakładania Stowarzyszenia wydać nieco więcej funduszy i postarać się o nadanie naszemu Stowarzyszeniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego - w przyszłosci oznacza to możliwość uzyskania przychodu z tytułu 1% podatku.

Ponadto rozszerzyć można źródła finansowania o np.:
Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie,
2. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
3. Wpłaty członków na fundusze celowe,
4. Wpływy na realizację zadań zleconych,
5. Dochody z własnej działalności, m. in. wpływy z kursów, warsztatów i szkoleń,9jezeli takowe byłyby prowadzone)
6. Rzeczy zakupione dla realizacji celów statutowych,
7. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
8. Ofiarność publiczna,
9. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
oraz zapisać kto i jak tym majątkiem ma zarządzać.
  
Grunberger
16.01.2010 19:10:33
poziom 4Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Zielona Góra

Posty: 308 #413743
Od: 2009-2-20


Ilość edycji wpisu: 1
Myślę, że należy się kilka słów wyjaśnień. Zakładamy stowarzyszenie zwykłe, które w przeciwieństwie do stowarzyszenia rejestrowego nie może otrzymywać żadnych środków finansowych z zewnątrz i działa na podstawie regulaminu. Ponadto jedynym dopuszczlnym źródłem finansowania stowarzyszenia zwykłego są składki cżłonkowskie. To co napisałeś wyżej waldenburger_bergland, to mam nadzieje, że nastąpi w przyszłości. Zaczynamy skromnie od stowarzyszenia zwykłego, bo skromne są nasze możliwości. Choćby żeby założyć stowarzyszenie rejestrowe, potrzeba min. 15 osób itp., itd.
_________________
ŚLĄSK-SCHLESIEN-SILESIA-SLEZSKO
  
waldenburger_bergland
17.01.2010 11:55:29


Grupa: Użytkownik

Posty: 17 #414714
Od: 2009-4-19
Ok tak jak zaznaczyłem dotyczyło to stowarzyszenia rejestrowego wesoły
  
Bischofswalde
17.01.2010 13:32:08
poziom 5

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Wrocław

Posty: 429 #414890
Od: 2009-6-5
Słuchajcie, a jak to jest z pozyskiwaniem środków na projekty w stowarzyszeniu zwykłym? Mam na myśli to, czy będziemy mogli obecnie:
1. Koordynować projekty realizowane z udziałem partnerów (np. finansowym - sponsorzy)
2. Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z UE na konkretny projekt
  
Electra12.08.2022 05:02:14
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ REGIONALIZMU » REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny