Regulamin Działalności Stowarzyszenia
I.Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Nasz Śląsk", w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
7. Stowarzyszenie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2001.79.855, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.
8. Działalność Stowarzyszenia jest oparta o pracę społeczną jego członków.

II. Cele i środki działania.

9. Celem Stowarzyszenia jest:
a)działalność na rzecz poprawy stanu i ochrony przed degradacją obiektów architektury historycznej Dolnego Śląska.
b)umacnianie wśród mieszkańców Dolnego Śląska świadomości regionalnej i promocja aktywnej postawy obywatelskiej.
c)działalność na rzecz ochrony i promocji wielokulturowego dziedzictwa Dolnego Śląska.
d)integracja społeczna mieszkańców Dolnego Śląska.
e)promocja proregionalnych postaw wśród Dolnoślązaków.
f)upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców Dolnego Śląska na temat swojego kraju.
g)edukacja społeczna, na temat ideii ustroju państwa, w którym zakres kompetencji władzy publicznej jest w dużym stopniu przemieszczony na jednostki samorządu terytorialnego.
10.Cele Stowarzyszenia są realizowane przez następujące środki działania:
a)działalność społeczną i charytatywną.
b)organizowanie spotkań i konferencji.
c)współpraca z osobami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, środkami społecznego przekazu w celu realizacji celów Stowarzyszenia.

III.Członkostwo w Stowarzyszeniu. Prawa i obowiązki członków.

11.Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, identyfikująca się z jego celami, akceptująca regulamin działalności, która złożyła deklarację członkowską, spełniająca jeden z poniższych warunków:
a) jest obywatelem polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawionym praw publicznych,
b) jest małoletnim w wieku od 16 do 18 lat,mającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
c) jest małoletnim poniżej 16 lat, którego przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na członkostwo w Stowarzyszeniu,
d) jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) jest cudzoziemcem niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) udzaiłu w wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
b) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku Stowarzyszenia.
13. Członkowie Stowarzysznia mają obowiązek:
a) przestrzegania regulaminu stowarzyszenia.
b) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) płacić składki członkowskie,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
14.Utrata członkostwa następuje przez:
a) złożenie pisemnej rezygnacji
b) wykluczenie przez zebranie członków z powodu łamania regulaminu Stowarzyszenia,
c) utratę praw obywatelskich
d) zgon członka

IV. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

15. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mją takie same prawa i obowiązki.
16. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela.
17. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.


V.Finanse Stowarzyszenia.
18. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową wyłacznie ze składek cżłonkowskich.
19. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z owbowiązującymi przepisami prawa.
20. O sposobie przeznaczenia środków finansowych Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

VI.Postanowienia końcowe.

21. Uchwałę o zmianie Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje zebranie członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
22. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowaryszenia.
23. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przpisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".


Otwieram dyskusję nad regulaminem. Zachęcam do wnoszenia poprawek.


  PRZEJDŹ NA FORUM